Point Center Login Help

ចង់ប្តូរការងារ ឬ កំពុងស្វែងរកការងារ​​ ផ្វើសារឥឡូវនេះ

សំនួរ

១. អាស៊ាននិងខិតចូលព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីមួយគឹការអនុវត្តន៍សហគមន៍សេដ្ឋអាស៊ាន ( AEU ) នៅចុងឆ្នាំ​២០១៥ ។ តើអ្វីដែលជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន ?

២. តើអង្គភាពចំណុះអាស៊ានមានអ្វីខ្លះ ?

៣. តើទស្សនៈវិស័យអាស៊ានឆ្នាំ២០១០ ធ្វើឡើងនៅទីណា ? ពេលណា ? ហើយមានទស្សនៈវិស័យសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ដូចម្តេចខ្លះ ?

៤. តើក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលអាស៊ានមានភារកិច្ចអ្វីខ្លះ ?

៥. តើប្រទេសកម្ពុជាចូលជាសមាជិកអាស៊ាននៅថ្ងៃខែឆ្នាំណា ? ការអនុវត្តន៍សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបានផ្តល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ ដល់បណ្តាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ាន ?

ចម្លើយ

១. សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានគឺជាព្រឹត្តការណ៍មួយដែលមានគោលដៅយុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីសហគមន៍នយោបាយសន្តិសុខអាស៊ាន និងសហគមន៍សង្គមវប្បធម៌អាស៊ាន ។

ការអនុវត្តន៍សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅចុងឆ្នាំ២០១៥ បានផ្តល់នូវប្រយោជន៍ដល់បណ្តាប្រទេសនៅអាស៊ានគឺៈ

 • សេរីភាពជាមូលដ្ឋានតម្រូវឲ្យសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបានក្លាយជាចំណុចមួយនៃការផ្តោតអារម្មណ៍កើនឡើងសម្រាប់អាជីវកម្មអន្តរជាតិ
 • កំណត់គ្រឹះនៃទីផ្សារ និងមូលដ្ឋានផលិតកម្មតែមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យចលនាដោយសេរីនៃទំនិញ សេវាកម្ម និងវិនិយោគ ធនធាន និងកម្លាំងពលកម្មប្រកបដោយជំនាញ
 • បណ្តាប្រទេសទាំង១០របស់អាស៊ានដែលមានចំណងរួមគ្នាសម្រេចបានការអភិវឌ្ឍន៍នៃគោលនយោបាយការប្រកួតប្ររជែងមួយការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញ ការសម្របសម្រួលនៃe-commerce និងសេចក្តីណែនាំនៃប្រព័ន្ធការពារវិនិយោគ និងការដោះស្រាយជម្លោះនានាដែលកើតមានឡើង
 • ព្យាយាមលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងផ្ទៃក្នុងអាស៊ានជាប្លុកសេដ្ឋកិច្ចមួយ
 • កាត់បន្ថយពន្ធនេះ ពន្ធលើការសម្របសម្រួលអាស៊ានត្រូវបានកំណត់ទៅនឹងការលុបបំបាត់តែម្តង និងការបញ្ចប់នៃបណ្តាញសន្ទិសញ្ញាទ្វេដងនៅក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់
 • ការប្រកួតប្រជែងនេះទុកឲ្យពន្ធកើតតឡើងរវាងបណ្តាប្រទេសអាស៊សានក្នុងគោលបំណងដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស ការលើកកម្ពស់សមាហរណកម្មក្នុងតំបន់ និងពិភពលោកបន្ថែមទៀតនៃអាជីវកម្ម
 • នៅក្នុងបរិស្ថានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះបានអាជីវកម្មពិភពលោកតម្រូវការត្រួតពិនិត្យការអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ានយ៉ាងល្អិតល្អន់ និងការពីចារណាលើឱកាសវិនិយោគរបស់ពួកគេនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេ ។

២. អង្គភាពចំណុះអាស៊ានមានដូចជាៈ

 • សភា
 • អង្គការជំនួញ
 • ក្រុមជំនាញទីប្រឹក្សា និងស្ថាប័នបណ្ឌិតសភា
 • អង្គការសង្គមស៊ីវិល
 • ផ្នែកពាក់ព័ន្ធអាស៊ាន ។

៣. ទស្សសនវិស័យរបស់អាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០គឺធ្វើឡើងនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួនិងថ្ងៃទី ១៥ ធ្នូ ១៩៩៧ ។ ហើយទស្សនវិស័យរបស់អាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០មានដូចខាងក្រោមៈ

 • ការឯកភាពគ្នានៃប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍
 • ភាពជាដៃគូក្នុងកិច្ចការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយថាមពល
 • សហគមន៍មួយដែលជាសង្គមចេះយកអាសាគ្នា
 • អាស៊ានដែលសម្លឹងមើលទៅខាងក្រៅ ។

៤. ក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលអាស៊ានមានភារកិច្ចដូចខាងក្រោមៈ

 • រៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន
 • សម្របសម្រួលការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង និងសេចក្តីសម្រេចរបស់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន
 • សម្របសម្រួលជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍អាស៊ានដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពរលូននៃគោលនយោបាយ ប្រសិទ្ធភាព និងសហប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមកគ្នានិងគ្នា
 • សម្របសម្រួលរបាយការណ៍នានារបស់ក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍អាស៊ានជូនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន
 • ពិនិត្យពិចាររណារបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អគ្គលខាធិការដ្ឋានអាស៊ាន និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត
 • ឯកភាពចំពោះការតែងតាំង និងការបញ្ចប់អាណត្តិអគ្គលេខាធិការរងបន្ទាប់ពីបានទទួលអនុសាសន៍របស់អគ្គលេខាធិការ
 • អនុវត្តន៍ការងារផ្សេងៗទៀតដែលកំណត់ឡើងក្នុងធម្មនុញ្ញនវឬមុខនាទីផ្សេងៗទៀតដល់អាចកំណត់ឡើងដោយកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន ។

៥. កម្ពុជាចូលជាសមាជិកកអាស៊ាន ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ។×

×

Tips to earn more points:

 • Get 2 point for each question.
 • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login