Point Center Login Help

ចង់ប្តូរការងារ ឬ កំពុងស្វែងរកការងារ​​ ផ្វើសារឥឡូវនេះ

Answer 1


user icon
ទីផ្សារ
2019-08-16 09:30

ការវិភាគបរិយាកាសមានដូចជា ៖

  • បរិយាកាសសង្គម-វប្បធម៌ វប្បធម៌នៅទីនេះ គឺយោងទៅលើតម្លៃនៃសង្គម ជំនឿ និងឋានៈក្នុងសង្គម ។ វប្បធម៌រួមបញ្ចូលនូវរាល់អ្វីៗដែលយើងរៀន និងយល់ដឹងដូចជាកត្តាផ្សេងៗនៃសង្គម ។ ឧទាហរណ៍ ដូចជាស្រ្តីជនជាតិអាមេរិកចូលចិត្តមានសេរីភាព ប៉ុន្តែស្រ្តីជនជាតិអារ៉ាប់វិញបែរជាប្រកាន់ប្រពៃណីតឹងរឹងទៅវិញ នេះគឺដោយសារតែវប្បធម៌ផ្សេងគ្នា ។ កិច្ចរបស់ Marker គឺត្រូវមើលទៅលើបរិយាកាសសង្គម និងសង្កេតមើលតម្លៃវប្បធម៌នៅជុំវិញ និងការជឿជាក់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រម៉ាឃីធីង ។ វប្បធម៌ដែលជាប្រពៃណី គឺមិនមែនងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ប្តូរនោះទេ ប៉ុន្តែមានរយៈពេលយូរណាស់ទើបអាចផ្លាស់ប្តូរបានដោយសន្សឹមៗ ។ ឧទាហរណ៍ នៅពាក់កណ្តាលចុងសតវត្សទី២០តួនាទីនៃស្រ្តីនៅក្នុងសង្គម និងតួនាទីដោយឡែកមួយទៀតក្នុងការបំពេញការងាររបស់ពួកគេ មានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស ។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនោះ យើងអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នូវសញ្ញាណនៃការសម្រេចចិត្តចំពោះម៉ាឃីធីង ។
  • បរិយាកាសបច្ចេកវិទ្យា គឺជាការអនុវត្តចំណេះដឹងខាងវិទ្យាសាស្រ្ត ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងអ្វីមួយ ។ បច្ចេកវិទ្យាទំនើបអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឬអាចបំផ្លាញឧស្សាហកម្មមួយបាន ។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាល នៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យារកឃើញនូវវិធីព្យាបាលដោយវិទ្យាសាស្ត្រទំនើប ដោយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឱសថ នៅពេលនោះនឹងបំផ្លាញ ឬធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មឱសថធ្លាក់ចុះ ដោយសារគេកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឱសថ ។ ដូច្នេះ អ្នកប្រតិបត្តិម៉ាឃីធីងត្រូវគិតផងដែរ នូវផលប៉ះពាល់ខាងបច្ចេកវិទ្យា ។ ផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យា គឺជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយទៀត នៅក្នុងកត្តាបរិយាកាសខាងក្រៅ ។ ការរីកលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សនៃម៉ាស៊ីហ្វាក់ ទូរស័ព្ទចល័ត និងការផ្ញើសារតាមរយៈអីុម៉េល បាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរ និងអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័សនៃចលនាទូរគមនាគមន៍ដែលមិនអាចទប់ស្កាត់បាន ។ ទូរគមនាគមន៍តាមរយៈទិន្នន័យ កំពុងផ្តល់ឲ្យ និងបញ្ជូនដោយ internet ។ កត្តាបរិយាកាសខាងបច្ចេកវិទ្យាជះឥទិ្ធពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើក្រុមហ៊ុននីមួយៗ បើសិនជាក្រុមហ៊ុននោះមិនដើរឲ្យទាន់ការអភិវឌ្ឍនៃបច្ចេកវិទ្យាទេនោះ ។
  • បរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ច អានុភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសកម្មភាពម៉ាឃីធីង ។ មានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនប្រឈមមុខទៅនឹងការប្រកួតប្រជែង​ ។ យុទ្ធសាស្ត្រ ឬតាកទិករបស់ក្រុមហ៊ុនក៏អាចជាកត្តាដ៏សំខាន់ណាស់ដែរ ក្នុងការទទួលជោគជ័យ ឬបរាជ័យ ក្នុងការធ្វើម៉ាឃីធីងរបស់អង្គភាពនៅក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅរបស់វា ។ ទោះបីជាទីផ្សារ គឺច្បាស់ណាស់ថាស្ថិតនៅជាបេះដូងនៃការធ្វើម៉ាឃីធីងក៏ដោយ ក៏វាជាចំណុចស្នូលផងដែរចំពោះទ្រឹស្តីសេដ្ឋកិច្ច និងចំពោះទស្សនៈជាមូលដ្ឋាននៃលទ្ធិមូលធននិយម ។ ទ្រឹស្ត្រីមីក្រូសេដ្ឋកិច្ចទំនើប ពុំមានបញ្ហាក្នុងការបរិយាយនូវសកម្មភាពនៃក្រុមហ៊ុនដែលមានភាពសុក្រឹតក្នុងទីផ្សារនោះទេ ។ អង្គភាពដែលមានភាពសុក្រឹត គឺពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដ៏សុក្រឹត មានន័យថារចនាសម្ព័ន្ធទីផ្សារ ដែលសហគ្រាសទាំងអស់ក្នុងឧស្សាហកម្ម គឺជាអ្នកទទួលយកថ្លៃ ហើយដែលមានសេរីភាពក្នុងការចូល និងចេញពីឧស្សាហកម្មដោយសេរី ។  សេរីភាពក្នុងការចេញពី ឬចូលទៅក្នុងឧស្សាហកម្ម វាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើក្រុមហ៊ុន ដែលស្ថិតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដូចគ្នា ដែលនេះគឺជាកត្តាជះឥទ្ធិពលនៃបរិយាកាសខាងក្រៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ។
  • បរិយាកាសនយោបាយ និងច្បាប់ ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងម៉ាឃីធីង ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ ផែនការដ៏ប្រសើរទាំងនោះអាចនឹងឈានទៅរកលទ្ធផលខុសនឹងអ្វីដែលគេរំពឹងទុក ដោយសារឥទ្ធិពលនយោបាយនិងច្បាប់ ហើយបរាជ័យចំពោះអ្វីដែលនឹងត្រូវធ្វើទៅលើកត្តាទាំងឡាយ អាចជាការមិនធ្វើកិច្ចការនៃការប្រកបអាជីវកម្ម ប្រកបដោយជោគជ័យតាមមធ្យោបាយផ្សេងទៀត ។ បានសេចក្តីថា ឥទ្ធិពលនៃបរិយាកាសខាងក្រៅតាមរយៈនយោបាយ និងច្បាប់ អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុន បើសិនជាក្រុមហ៊ុនមិនបត់បែនតាមកាលៈទេសៈ ។ ដំណើរការនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀត អាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកប្រតិបត្តិម៉ាឃីធីងអន្តរជាតិ ។ ឧទាហរណ៍ ការផ្លាស់ប្តូររបបនយោបាយនៅសហភាពសូវៀត បានបើកឱកាសទីផ្សារថ្មីនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសអឺរ៉ុប និងអាស៊ី ។ ការជះឥទ្ធិពលខាងនយោបាយមានផលប៉ះពាល់ នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់បម្រាមយ៉ាងតឹងរឹងមិនឲ្យលក់អាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌទៅឲ្យប្រទេសមួយចំនួនដូចជា ប្រទេសគុយបា អីុរ៉ាក់ និងលីបង់ ។ នៅក្នុងប្រទេសចិនការធ្វើបាតុកម្មរបស់ក្រុមនិស្សិតនៅទីលានធានអានមីន និងការឆ្លើយតបដោយអំពើឃោឃៅរបស់រដ្ឋាភិបាលចិន នៅក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៨៩ បានធ្វើឲ្យសភាពការណ៍នយោបាយចិនមិននឹងន ដែលអាចធ្វើឲ្យគេគិតថានឹងអាចមានការផ្លាស់ប្តូរ ។ បន្ទាប់ពីព្រឹត្តការណ៍នោះកើតឡើងរួចមក សាជីវកម្មនៃប្រទេសមូលធននិយមជាច្រើនបានពន្យាពេល ឬលប់ចោលផែនការសម្រាបក់ពង្រីកចូលទៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសចិន ។
  • បរិយាកាសប្រជាសាស្រ្ត គឺជាការសិក្សាទំហំ និងធាតុផ្សំផ្សេងទៀតនៃប្រជាពលរដ្ឋ ។ ការយល់ដឹងអំពីអាយុ ចំណូល ការសិក្សា និងចរិកលក្ខណៈរបស់ប្រជាសាស្ត្រផ្សេងទៀត គឺជាកិច្ចការដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងម៉ាឃីធីង ។ និន្នាការប្រជាសាស្ត្រទាំងនេះរួមបញ្ចូលទាំងអាយុនៃប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ ដោយមាននិន្នាការទូទៅឆ្ពោះទៅរកក្រុមគ្រួសារតូចៗ ។ និន្នាការប្រជាសាស្ត្រទាំងនះ បាននាំទៅដល់ការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងបែងចែក និងការរចនាផលិតផល ។

Login or Register to Share Login

×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login