Point Center Login Help

ចង់ប្តូរការងារ ឬ កំពុងស្វែងរកការងារ​​ ផ្វើសារឥឡូវនេះ

ត្រៀមប្រឡងឆមាសទី១ ទី២ និងថ្នាក់ជាតិ

 

I.ចូរផ្គូរផ្គង A និង B ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

A                                                          B

ក.តម្លៃ                                     ១.ឆន្ទៈគឺចំណង់(កុងឌីយ៉ាក់)

ខ.សីល្ប៍សេដ្ឋកិច្ច                   ២.ឆន្ទៈគឺបញ្ញា(ស្គីណូហ្សា)

គ.សីល្ប៍តម្លៃ                          ៣.ឆន្ទៈមានប្រភពពីការអប់រំ

ឃ.ទ្រឹស្តីបញ្ញានិយម              ៤.លក្ខណៈនៃសេចក្តីប្រាថ្នា

ង.ទ្រឹស្តីពិសោធនិយម            ៥.តម្លៃលើសម្បត្តិភោគទ្រព្យ

ច.ទ្រឹស្តីកំណត់និយម              ៦.តម្លៃលើទេពកោសល្យឬសមត្តភាពពិសេស

----> ៤
ខ----> ៥
គ----> ៦
ឃ----> ២
ង----> ១
ច----> ៣

 

II.ចូរបំពេញល្បៈខាងក្រោមឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

១.វិន័យផ្អែកលើសីលវិជ្ជាដែលនាំឱ្យយល់បញ្ហាល្អ ឬអាក្រក់ ហៅថា ...សីលវិនិច្ច័យ...។

២.ការរ៉ាប់រងអំពីខ្លួនចំពោះអំណាចអ្វីមួយនោះថា ...ទំនួលខុសត្រូវ...។

៣.គំនិតសំខាន់នៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាមានពីរផ្នែកសំខាន់គឺ ...គំនិតត្រិះរិះគិត និង គំនិតអធ្យស្រ័យ...។

៤.រដ្ឋបាលខេត្ត រាជធានីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាស្ថាប័នដែលចំណុះឱ្យក្រសួង ...មហាផ្ទៃ...។

៥.លោកប៊ែសុន បានចែកលំនឹកជាពីរគឺ ...លំនឹកទម្លាប់ និង លំនឹងសុទ្ធសាធ...។

 

III.តើសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សមានប៉ុន្មានប្រភេទ? អ្វីខ្លះ? ចូររៀបរាប់។

សេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សមានពីរប្រភេទគឺៈ

  • បំណងៈ គឺសំដៅទៅលើអ្វីដែលមនុស្សតាំងចិត្តចង់បាន ឬមានគម្រោចង់ធ្វើ។
  • ចំណង់ៈ គឺជាសេចក្តីប្រាថ្នា ឬអារម្មណ៍ខ្លាំងក្លាក្នុងការចង់បាន ឬចង់ធ្វើអ្វីមួយដែលបង្ហាញឱ្យឃើញច្បាស់លាស់ជាបង្គូរ។

 

IV.តើខុទ្ទកាល័យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានភារកិច្ចអ្វីខ្លះ?

ខុទ្ទកាល័យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានភារកិច្ចដូចជាៈ

  • រៀបចំជូននាយករដ្ឋមន្ត្រី ដើម្បីសម្រេចលើសំណុំរឿងទាំងឡាយ ដែលក្រសួងផ្សេងៗផ្ញើរមក
  • ជូនយោបល់ដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការរៀបចំគោលដៅនៃសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល
  • រាយការណ៍អំពីការវិវត្ត និងការអនុវត្តកិច្ចការទាំងឡាយដែលក្រសួងនានាបនាចាត់ចែង។
  • ទទួលរៀបចំទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នខាងក្រៅដូចជា អង្គការសហជីព អង្គការអន្តរជាតិ...។
  • ពិនិត្យ និងពិគ្រោះលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងផ្សេងៗមុននឹងដាក់ជូនសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់គណរដ្ខមន្ត្រីពិនិត្យ និងអនុម័ត។

 

V.ចូរនិយាយពីទំនាក់ទំនងរវាងទំនួលខុសត្រូវផ្នែកសីលវិជ្ជា និងទំនួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌ?

ទំនាក់ទំនងនេះមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ ព្រោះដោយសារការយកទំនួលខុសត្រូវផ្នែកសីលវិជ្ជាមូលដ្ឋានទើបគេតែងឃើញមេធាវីអាចសុំបាននូវការអនុគ្រោះពីតុលាការក្នុងស្ថានភាពសម្រាលទោសដល់កូនក្តីរបស់ខ្លួនក្នុងករណីដែលមេធាវីបានបង្ហាញនូវលក្ខខណ្ឌសមហេតុផលដូចជាពិរុទ្ធភាពនៃទោសកម្មដោយអចេតនាជាមូលដ្ឋាននៃទំនួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គម។×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login