Point Center Login Help

ចង់ប្តូរការងារ ឬ កំពុងស្វែងរកការងារ​​ ផ្វើសារឥឡូវនេះ

សំនួរ

១. តើក្រសួងទេសចរណ៍មានភារកិច្ចនិងមុខងារយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ ?

២. តើក្រសួងទេសចរណ៍មានរចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងដូចម្តេច ?
៣. តើអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងទេសចរណ៍មានភារកិច្ចអ្វីខ្លះ ? ហើយមាននាយកដ្ឋានចំណុះប៉ុន្មាន ? អ្វីខ្លះ ?

៤. តើអគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិមានភារកិច្ចធ្វើអ្វីខ្លះ ? ហើយមាននាយកដ្ឋានចំណុះប៉ុន្មាន ? អ្វីខ្លះ ?

៥. តើអគ្គនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍មានភារកិច្ចអ្វីខ្លះ ? ហើយមាននាយកដ្ឋានចំណុះប៉ុន្មាន ? អ្វីខ្លះ​?

៦. តើវិទ្យាស្ថានជាតិទេចរណ៍របស់ក្រសួងមានភារកិច្ចអ្វីខ្លះ ? ហើយមាននាយកដ្ឋានចំណុះប៉ុន្មាន ? អ្វីខ្លះ ?

៧. តើអត្តាធិការដ្ឋានរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍មានភារកិច្ចនិងតួនាទីយ៉ាងដូចម្តេច ?

៨. តើគ្រឹះស្ថានសាធារណៈក្រោមអាណាព្យាបាលក្រសួងទេសចរណ៍មានអ្វីខ្លះ ?

៩. តើវិស័យទេសចរណ៍នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចែកចេញជាប៉ុន្មានផ្នែក ? ចូររៀបរាប់ឲ្យបានក្បោះក្បាយផង ។

១០ .​ តើជនបរទេសត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចម្តេចខ្លះ ដែលអាចសុំចូលជាសញ្ជាតិខ្មែរបាន ?

១១. ចូររាប់ឈ្មោះក្រសួងឲ្យបាន១០និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន ?

១២. ចូររៀបរាប់​ពីតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្រ្តី​ ?

១៣ . ហេតុអ្វីបានជាយើងសិក្សាពីបញ្ជាចិត្ត សង្គម ? តើបញ្ជាចិត្ត សង្គមមានអ្វីខ្លះ ? ចូររៀបរាប់ ។

១៤. ចូរពន្យល់ពីការផ្តន្ទាទោសចំពោះបទឧក្រិដ្ឋប្រល័យពូជសាសន៍ ។

១៥. តើសហគមន៍ជនជាតិវៀតណាម ដែលនៅស្រុកខ្មែរបែងចែកជាប៉ុន្មានក្រុម ? ចូររៀបរាប់ ?

ចម្លើយ

១. ក្រសួងទេសចរណ៍ជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា មានតួនាទីនិងភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖

 • ដឹកនាំ​គ្រប់គ្រងសម្របសម្រួលនិងអភិវឌ្ឍន៍លើវិស័យទេបសចរណ៍
 • កំណត់និងរៀបចំគោលនយោបាយ ផែនការ​យុទ្ធសាស្រ្តផែនការសកម្មភាព និងបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធសំដៅប្រសិទ្ធភាព គណភាពនិងនិរន្តរភាពដើម្បីរួមចណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងឆ្លើយតបនិងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ
 • រួមចំណែកការពារនិងថែរក្សាធនធានធម្មជាតិ វប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់ដែលជាមូលដ្ឋានបម្រើឲ្យវិស័យទេសចរណ៍
 • ទាញយកផលប្រយោជន៍ ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ឲ្យបានជាអតិបរមា ធានាការបែងចែកប្រកបដោកយសមធម៌និងប្រកបដោយបន្ត និងស្កាត់ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃវិស័យទេសចរណ៍
 • ផ្សព្វផ្សាយវិស័យទេសចរណ៍ក្នុងនិងក្រៅព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា
 • ចាត់តាំងស្ថានតំណាងទេសចរណ៍នៅក្រៅប្រទេស ដោយសហការជាមួយក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
 • គ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានទេសចរណ៍់គ្រប់គ្រងនឹងជំរុញចលនាទេសចរណ៍ក្នុងស្រុក
 • លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូលំទូលាយ រកទីផ្សារនិងជំរុញការផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍កម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាព ដោយមានការចូលរួមពីក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងវិស័យឯកជន
 • អភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលទេសចរណ៍ ដោយសហការជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងវិស័យឯកជន
 • ពង្រឹងការអភិវឌ្ឍន៍អេកូទេសចរណ៍ និងសហគមន៍ទេសចរណ៍មូលដ្ឋាន ដោយសារសងការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
 • អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ឲ្យស្របតាម
 • ស្តង់ដារជាតិនិងអន្តរជាតិ អាស៊ានតំបន់ ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
 • គ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យសាលាជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍និងគ្រឹះស្ថាប័នអប់រំទេសចរណ៍
 • ធានានិងលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាកម្មទេសចរណ៍ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមរយៈការបង្កើតប្រព័ន្ធស្តង់ដានានា ក្នុងវិស័យទអេសចរណ៍និងប្រព័ន្ធធានាគុណភាពដោយផ្តល់សន្តិសុខ សុវត្ថិភាព ផាសុខភាព និងបង្កើតការពេញចិត្តដល់ទេសចរណ៍
 • គ្រប់គ្រងអាជីរកម្មទេសចរណ៍ រមណីយដ្ឋាន ទេសចរណ៍និងសេវាកម្មផ្សេងទៀតបម្រើឲ្យវិស័យទេសចរណ៍ តាមរយៈការផ្តល់អាជ្ញារបណ្ណទេសចរណ៍
 • ត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើអធិការកិច្ចលើអាជីវកម្មទេសចរណ៍ រមណីដ្ឋានកទេសចរណ៍ និងសេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលបម្រើឲ្យវិស័យទេសចរណ៍
 • រៀបចំគោលនយោបាយ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ផែនការសកម្មភាពលើកកម្ពស់ និងជំរុញចលនាប្រលងប្រណាំង ទីក្រុងស្អាត រមណីយដ្ឋានស្អាត សេវាកម្ម បដិសណ្ឋារកិច្ចល្អនិងចលនាប្រឡងប្រណាំងធុរកិច្ចបៃតង ក្នងវិស័យទេសចរណ៍
 • ពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
 • សហការគ្រប់គ្រងសមាគមន៍ឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍
 • សហការរួមចំណែកការពារបរិស្ថាន​នឹងលើកកម្ពស់ កម្ពុជាស្អាត កម្ពុជាបៃតង
 • សហការជំរុញការវិនិយោគវិស័យទេសចរណ៍ ស្របតាមផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិនិងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍កម្ពុជា
 • សហការគ្រប់គ្រងនិងកជនភាវូបនីកម្ម នសសហគ្រាសបរទេសរបស់រដ្ឋដែលជួលសម្រាប់គោលបំណងទេសចរណ៍
 • សហការជាមួយនគរបាលទេសចរណ៍ នឹងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍
 • ផ្តល់យោបល់លើផែនការ ប្រើប្រាស់ដីធ្លី តាមរយៈយន្តការគណៈកម្មាធិការរៀបចំដេនដីនឹងនគរូបនីយកម្មថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ​ខណ្ឌ
 • ផ្តល់យោបល់លើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេវាសាធារណៈបម្រើឲ្យវិស័យទេសចរណ៍
 • ផ្តល់យោបល់លើការផ្តល់សម្បទានសម្រាប់គោលបំនងទេស​ចរណ៍
 • សហការផ្តល់យោបល់ជាមួយក្រសួង ស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធលើការកសាងគោលនយោបាយពន្ធដា លើអាជីវកម្ម ទេសចរណ៍ទិដ្ឋាការ និងគោលនយោបាយអាកាសចរណ៍
 • រៀបចំនិងអនុវត្តន៍ សម្របសម្រួលនិងពីគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ អាជ្ញាធរនិងផែ្នកឯកជនក្នុងការអនុញ្ញាត្តិគោលនយោបាយ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ផែនការសកម្មភាពនិងកម្មវិធីនានាពាក់ព័ន្ធនឹង វិស័យទេសចរណ៍ ដូចមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីទេសចរណ៍
 • ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ ត្រីមាស ឆមាស នព្វមាស និងប្រចាំឆ្នាំ
 • ទទួលអនុវត្តន៍ភារកិច្ចផ្សេងៗទៀត តាមការប្រគល់ជូនពីរាជរដ្ឋាភិបាល ។

២. ក្រសួងទេសចរណ៍ មានរចនាសម្ព័ន្ធដូចតទៅ៖

ក. ថ្នាក់កណ្តាល

 • ខុឧកាល័យរដ្ឋមន្រ្តី
 • អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ
 • អគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
 • អគ្គនាយកដ្ឋានគ្របគ្រង់ឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍
 • វិទ្យាស្ថានជាតិទេសចរណ៍
 • អគ្គាធិការដ្ឋាន
 • នាយកដ្ឋាននីតិកម្ម
 • នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ។

ខ. អង្គភាពមុលដ្ឋាន

គ. គ្រឹះស្ថានសាធារណៈក្រោ​មអាណាព្យាបាលរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍

ឃ. អង្គកាលេខរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ ជាឧបសម្ព័ន្ធនៃអនុក្រឹត្យនេះ ។

៣. អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ​ ជាសេនាធិការឲ្យក្រសួងទេសចរណ៍លើការងាររដ្ឋបាលនិងកិច្ចការទូទៅការងារធនធានមនុស្ស ការងារគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុការងារសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍ និងសម្របសម្រួលសកម្មភាពរដ្ឋបាលជាមួយក្រសួង ស្ថាប័ន អង្គការជាតិ អន្ត​រជាតិ ដៃគូរអភិវឌ្ឍន៍​វិស័យឯកជននិងអង្គភាពថ្នាក់ក្រោ​​មជាតិហើយមានតួនាទីនឹងភារកិច្ចដូចខាងក្រោ​ម៖

 • រៀបចំគោលនយោបាយ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ផែនការសកម្មភាព និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធការងាររដ្ឋបាលនឹងកិច្ចការទូទៅ ការងារធនធានមនុស្ស ការងារគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ ការងារសន្តិសុខ និងសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍
 • គ្រប់គ្រង ការងាររដ្ឋបាល និងកិច្ចការទូទៅការងារធនធានមនុស្ស ការងារគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងសុវត្ថិទេសចរណ៍
 • សម្របសម្រួលកិច្ចការរបស់ក្រសួង នៅថ្នាក់កណ្តាលនិងអង្គភាពចំណុះក្រសួងទេសចរណ៍
 • គ្រប់គ្រងមន្រ្តីរាជការ មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា នងបុគ្គលិកអណ្តែត
 • គ្រប់គ្រងនឹងពង្រឹងសន្តិសុខនឹងសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍
 • គ្រប់គ្រងថវិការដ្ឋនិងហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ដំណើរការរបស់ក្រសួង ដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ជាអាណាប័ក
 • ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមានព្វមាស និងប្រចាំឆ្នាំ
 • ទទួលអនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀត តាមការប្រគល់ជូនពីរដ្ឋមន្រ្តី

អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ មាននាយកដ្ឋានចំណុះដូចខាងក្រោម៖

 • នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងកិច្ចការទូទៅ
 • នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស
 • នាយកដ្ឋានសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍
 • នាយកដ្ឋានគណនេយ្យ នឹងហិរញ្ញវត្ថុ ។

៤. អគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ជាសេនាធិការឲ្យក្រសួងទេសចរណ៍ ក្នុងការធ្វើផេនការ​ជំរុញ និងអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ហើយមានតួនាទីនិងភារកិច្ចដូចខាងក្រោ​ម៖

 • រៀបចំផែនការ យុទ្ធសាស្រ្ត លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត និងគោលការណ៍ណែនាំនានា ពាក់ព័ន្ធនឹងការជំរុញនឹងការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទេសចរណ៍និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
 • ជំរុញកិច្ចការសហប្រតិបត្តិការទេសចរណ៍ ជាមួយអង្គការទេសចរណ៍ពិភពលោក អង្គការអន្តរជាតិនានានិងរវាងបណ្តាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាន និងប្រទេសនានាក្នុងតំបន់និងពិភពលោក
 • រៀបចំ ពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់ក្នុងការទាក់ទាញជំរុញសកម្មភាពអាជីវកម្មលើវិស័យទេសចរណ៍
 • សហការជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយ ផែនការប្រើប្រាស់ដីធ្លី និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍
 • សហការជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ផែនការសកម្មភាពក្នុងការកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមរយៈវិស័យទេសចរណ៍
 • សហការជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការផ្តល់យោប់លើគោនលនយោបាយពន្ធដារ ទិដ្ឋាការនិងអាកាសចរណ៍
 • ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធក្នុងការផ្តល់ភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ ភតិសន្យា ឬសម្បទាន សម្រាប់គោលបំណងទេសចរណ៍
 • ជំរុញការសិក្សា ទីផ្សារនឹងផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍ក្រៅប្រទេស
 • គ្រ​ប់គ្រងនឹងត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានទេសចរណ៍ក្រៅប្រទេស
 • ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស នព្វមាស និងប្រចាំឆ្នាំ
 • ទទួលអនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងទៀត តាមការប្រគល់ជូនពីរដ្ឋមន្រ្តី

អគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍និង សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ មាននាយកដ្ឋានចំណុះខាងក្រោម៖

 • នាយកដ្ឋានផែនការអភិវឌ្ឍន៍​ទេសចរណ៍
 • នាយកដ្ឋានវិនិយោគទេសចរណ៍
 • នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលទេសចរណ៍
 • នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការរអន្តរជាតិនិងអាស៊ាន
 • នាយកដ្ឋានសិក្សាទីផ្សារ និងផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍ក្រៅប្រទេស ។

៥. អគ្គនាយកដ្ឋានគ្រ​ប់គ្រងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ មានតួនាទីនិងភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

 • រៀបចំគោលនយោបាយ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តផែនការសកម្មភាព និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុទ្ធពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ និងទ្រទ្រង់ចលនាប្រឡងប្រណាំង ទីក្រុងស្អាត រមណីយដ្ឋានស្អាត សេវាល្អ
 • ប្រមូល វិភាគ ចងក្រងនិងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ដោយធ្វើទំនើបកម្ម ស្របតាមការវិវឌ្ឍន៍នៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា
 • ពិនិត្យលើការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍​ដល់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មនិងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀត ដែលបម្រើឲ្យវិស័យទេសចរណ៍
 • ធានានិងលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាកម្មទេសចរណ៍តាមរយៈការបង្កើតប្រព័ន្ធធានាគុណភាព ប្រព័ន្ធចំណាច់ថ្នាក់ប្រព័ន្ធស្តង់ដា និងប្រព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលបម្រើឲ្យឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍
 • ជំរុញការសិក្សានឹងផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍ក្នុងប្រទេស
 • គ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានទេសចរណ៍ក្នុងប្រទេស
 • រៀបចំផែនការនឹងកម្មវិធីនានា សំដៅគ្រប់គ្រងធនធាន​មនុស្សក្នុងវិស័យទេសចរណ៍និងការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍
 • ត្រួតពិនិត្យការទទួលស្គាល់និងតាមដានការអនុវត្ត សាលាបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍គ្រឹះស្ថានអប់រំក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
 • គ្រប់គ្រង ត្រួតពិនិត្យ និងបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
 • រៀបចំផេនការនិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈក្នុងវិស័យទេសចរណ៍និងចលនាប្រឡងប្រណាំង ទីក្រុងស្អាត រមណីយដ្ឋានស្អាត សេវាល្អ បដិសណ្ឋារកិច្ចល្អ
 • ណែនាំផ្នែកជំនាញបច្ចេកទេសដល់មន្ទីរទេសចរណ៍រាជធានី ខេត្ត
 • ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស នព្វមាស និងប្រចាំឆ្នាំ
 • ទទួលអនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងទៀត តាមការប្រគល់ជូនពីរដ្ឋមន្រ្តី

​អគ្គនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មតេសចរណ៍ មាននាយកដ្ឋានចំណុះដូចខាងក្រោម៖

 • នាយកដ្ឋានលគ្រប់គ្រងសេវាកម្មស្នាក់នៅទេសចរណ៍និងម្ហូបអាហារ
 • នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូននិងមគ្គុទ្ទេសក៏ទេសចរណ៍
 • នាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទីក្រុងស្អាត
 • នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាលជំនាញជីវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍
 • នាយកដ្ឋានជំរុញទេសចរណ៍ក្នុងស្រុកនិងអប់រំការយល់ដឹងសារធារណៈ
 • នាយកដ្ឋានសេវាគាំពារទីក្រុងស្អាតនិងជំរុញការប្រលងប្រណាំង ។

៦. វិទ្យាស្ថានជាតិទេសចរណ៍ មានតួនាទីនិងភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

 • រៀបចំ ជំរុញការងារស្ថិតិទេសចរណ៍
 • សិក្សាស្រាវជ្រាវ វិភាគទេសចរណ៍ សិក្សាវិភាគផលប៉ះពាល់នៃវិស័យទេសចរណ៍លើសេដ្ឋកិច្ចសង្គម វប្បធម៌និងបរិស្ថាននិងការទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីវិស័យផ្សេងៗលើវិស័យទេសចរណ៍
 • រៀបចំគោលនយោបាយនិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
 • ជាសេនាធិការឲ្យក្រសួងទេសចរណ៍ក្នុងការវិភាគនឹងផ្តល់យោបល់ដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ​ដូចមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីតេសចរណ៍
 • សហការជាមួយវិទ្យាស្ថានទេសចរណ៍អ​ន្តរជាតិ និងគ្រិះស្ថានសិក្សាទេសចរណ៍នោទីទាំងប្រទេស
 • ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស នព្វមាស និងប្រចាំឆ្នាំ
 • ទទួលអនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងទៀតតាមការប្រគល់ជូនរបស់រដ្ឋមន្រ្តី ។

វិទ្យាស្ថានជាតិទេសចរណ៍ មាននាយកដ្ឋានចំណុះដូចខាងក្រោម៖

 • នាយកដ្ឋានស្ថិតិទេសចរណ៍
 • នាយកដ្ឋានសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងគោលនយោបាយទេសចរណ ។

នាយកដ្ឋាននីមួយៗត្រូវដឹកនាំដោយប្រធានមួយរូបមានឋានៈស្មើប្រធាននាយកដ្ឋាន និងមានអនុប្រធានមួយចំនួន មានឋានៈស្មើ អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន អនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន ។

វិទ្យាស្ថានជាតិទេសចរណ៍អាចបង្កើតបណ្ឌិត្យសភាទេសចរណ៍មួយ ដែលត្រូវកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យដោយឡែក ។

៧. អត្តាធិការដ្ឋានរបស់ក្រសួងទេចរណ៍​មានភារកិច្ចនិងតួនាទីដូចខាងក្រោម ៖

 • ធ្វើអធិការកិច្ចគ្រប់គ្រងអង្គភាពក្រោមឱវាទកក្រសួងទេសចរណ៍ដោយមានការណែនាំរបស់ប្រធានស្ថាប័ន
 • ស្រាវជ្រាវ អង្កេត និងធ្វើធិការកិច្ចលើប្រតិបត្តិករនិងមូលដ្ឋានអាជីវកម្មទេសចរណ៍ ក្នុងករណីមានភាពមិនប្រក្រតីនៃការប្រកបអាជីវកម្ម សេវាកម្មទេសចរណ៍ឬការអនុញ្ញាត្តផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងៗក្នុងក្រសួងទេសចរណ៍
 • សហការជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការចាត់វិធានការលើភាព​មិនប្រក្រតីក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
 • ធ្វើអធិការកិច្ច លើទីកន្លែងប្រកបអាជីវកម្មលើទីបរិវេណសម្ភារ ដែលបានប្រើប្រាស់​ឬសង្ស័យថាបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មទេសចរណ៍និង ដែលបាន ប្រើប្រាស់ឬដែលបានសង្ស័យថាបានប្រើប្រាស់ផ្ទុយនឹងច្បាប់
 • ពិនិត្យនិងផ្តល់យោបល់ ដើម្បីចាត់វិធានការដាក់ពិន័យនានា ពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់បិងបទបញ្ញត្តិនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទេសចរណ៍
 • កសាងសុំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹង បទល្មើសទេសចរណ៍ទៅតុលាការ
 • ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស នព្វមាស និងប្រចាំឆ្នាំ
 • ទទួលអនុវត្តន៍ភារកិច្ចផ្សេងទៀតតាមការប្រគល់ ជូនរបស់រដ្ឋមន្រ្តី  ។

៨. ក្រសួងទេសចរណ៍មានគ្រឹះស្ថានសាធារណៈដែលស្ថិតក្រោមឱវាទរបស់ខ្លួន ទទួលបន្ទុកជាជំនួយដល់ក្រសួងទេសចរណ៍ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ សិក្សាទីផ្សារ និងផ្សព្វផ្សាយវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា អប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យទេសចរណ៍និងប្រមូលចំណូលទេសចរណ៍ ។

          គ្រឹះស្ថានសាធារណៈទាំងនោះរួមមាន៖

 • ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍
 • សាកលវិទ្យាល័យទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ច
 • សាលាវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍
 • គ្រឹះស្ថានអង្គរ ។

៩. វិស័យតេសចរណ៍នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចែកចេញជា៥ផ្នែក គឹ ៖

 • ទេសចរណ៍វប្បធម៌ៈ ការធ្វើដំណើរកម្សាន្តនៅតាមតំបន់ដែលមាន ប្រាសាទបុរាណ វត្តអារាម ទីកន្លែងសក្ការបូជា ទំនៀមទម្លាប់បវេណី ល្បែងប្រជាប្រិយ របាំប្រជាប្រិយ ក្រឿងតុបតែង ចម្លាក់ សម្លៀកបំពាក់ជាដើម ។
 • ទេសចរណ៍ធម្មជាតិៈ ការធ្វើដំណើរកម្សាន្តនៅតាមតំបន់ ដែលមានសម្រស់ធម្មជាតិទូទៅបរិស្ថាននៃតំបន់​ដែលបានការពារសត្វព្រៃមច្ឆជាតិនិងរបៀបគ្រប់គ្រងការរេស់នៅ ជំនឿ សាសនាជាដើម
 • ទេសចរណ៍អរូបីៈ ការធ្វើដំណើរកម្សាន្តតាមតំបន់ ដែលទាក់ទងនឹងសាសនា ដូចជាការគោរពអារក្សអ្នកតានិងភាពអស្ចារ្យ
 • ទេសចរណ៍កែច្នៃៈ ការធ្វើដំណើរកម្សាន្តតាមតំបន់ ដែលប្រែក្លាយទៅជារមណីយដ្ឋានកន្លែងកម្សាន្ត មជ្ឈមណ្ឌលកីឡា ឆ្នេរសមុទ្រ
 • ទេសចរណ៍ជំនួញៈ ការធ្វើដំណើរកម្សាន្តលំហែកាយ របស់អ្នកបណ្តាក់ទុនដើម្បីស្វែងរកទីតាំងសម្រាប់វិនិយោគជាដើម ។

១០. ជនបរទេសដែលអាចសុំចូលជាសញ្ជាតិខ្មែរបាន ត្រូវមានលក្ខណៈដូចតទៅ៖

ក. លក្ខខណ្ឌទូទៅ

 • មានលិខិតបញ្ជាក់ថា មានគំនិតមារយាទនិងសីលធម៌ល្អ ដែលចេញដោយមេឃុំឬចៅសង្គាត់ដែលខ្លួនរស់នៅ
 • មានលិខិតថ្កោលទោសបញ្ជាក់ថា ពុំដែលមានទោសពីបទព្រហ្មទណ្ឌណាមួយ
 • មានលិខិតបញ្ជាក់ថា​ជននោះមានទីលំនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ហើយស្នាក់នៅជាប់ចំនួន៧ឆ្នាំដែលគិតចាប់ពីថ្ងៃ ដែលទទួលបណ្ណស្នាក់នៅដែលចេញឲ្យក្នុងក្របខណ្ឌនៃច្បាប់
 • មានទីលំនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅពេលដាក់ពាក្យសុំសញ្ចាតូបនីយកម្ម
 • ចេះនិយាយភាសាខ្មែរ ចេះអក្សរខ្មែរនិងយល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរខ្លះ ៗ
 • មានបញ្ញានិងកាយសម្បទា ដែលមិននាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ឬនាំឲ្យមានបន្ទុកដល់ជាតិ ។

ខ.លក្ខខណ្ឌគុណសម្បត្តិ

 • ធ្វើអំណោយជាប្រាក់ដល់ថវិកាជាតិចាប់ពីមួយពាន់លានរៀនឡើងទៅ
 • មានថ្វីដៃពិសេសអ្វីមួយ ជាប្រយោជន៍ដល់ការស្តារនិងកសាងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

គ. លក្ខខណ្ឌសហព័ន្ធ

 • មានសហព័ន្ធឬកូនដែលមានអាយុតិចជាង១៨ឆ្នាំ ដែលមានបំណងសុំសញ្ជាតិជាចង្កោមគ្រួសារ
 • ជនដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលជាសញ្ជាតិត្រូវធ្វើសម្បថនៅចំពោះមុខតុលាការកំពូល ។​

១១. រាប់ឈ្មោះក្រសួងបាន១០និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានរួមមាន៖

ក. ឈ្មោះក្រសួង

 • ទីស្តីការគណរដ្ឋមន្រ្តី
 • ក្រសួងមហាផ្ទៃ
 • ក្រសួងយុត្តិធម៌
 • ក្រសួងការពារជាតិ
 • ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
 • ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
 • ក្រសយងផែនការ
 • ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
 • ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ
 • ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
 • ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
 • ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
 • ក្រសួងសាធារណៈការនិងដឹកជញ្ចូន
 • ក្រសួងព័ត៌មាន... ។

ខ. ឈ្មោះរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន

 • រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល ។

១២. រៀបរាប់ពីតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់នាយកដ្ឋានរដ្ឋមន្រ្តី រួមមាន៖

 • ទទួលខុសត្រូវរួមជាមូយសមាជិក ទាំងឡាយនៃរាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះមុខរដ្ឋសភាអំពើនយោបាយទូទៅ​និង សកម្មភាពរដ្ឋាភិបាល
 • ដឹកនាំការចរចារនិងចុះហត្ថលេខា លើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម សងប្រតិបត្តិការ សេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកទេស និងការពារប្រទេស
 • លើកសំណើរដល់គណៈកម្មាធិការងចិន្រ្តៃយ៍នៃរដ្ឋសភាដើម្បីកោះប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញ
 • លើកសំណើរអំពីសេចក្តីពា្រងច្បាប់ និងសំណើរតែងតាំងផ្លាស់ប្តូរបញ្ចប់ភារកិច្ច របស់សមាជិកដ្ឋានភិបាលជូនរដ្ឋសភាអនុម័ត
 • ត្រួតពិនិត្យការរងារ សកម្មភាព អំពើប្រព្រឹត្តនិងទំនួលខុសត្រូវ របស់សមាជិករដ្ឋាភិបាលហើយមានសិទ្ធិផ្លាស់ប្តូរសមាជិករដ្ឋាភិបាលតាមនីតិវិធី
 • លើកសំណើថ្វាយព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងឬផ្លាស់ប្តូរបញ្ចប់ភារកិច្ច មន្រ្តិជាន់ខ្ពស់ស៊ីវិល និងយោធាដោយព្រះរាជក្រឹត្យ រួមមាន៖ ទេសាភិបាល ទេសាភិបាលរង ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាល ទីប្រឹក្សានាយករដ្ឋមន្រ្តី អគ្គលេខាធិការក្រសួង អគ្គនាយកក្រសួងប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល​ អភិបាលរាជធានីខេត្ត ឯកអគ្គរាជទូត ប្រេសិតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាព សាកលវិទ្យាធិការ និងចាប់ពីឧត្តមសេនីយ៍ឡើងទៅ ។

១៣ . បានជាយើងត្រូវ សិក្សាអំពីបញ្ហាចិត្តសង្គមព្រោះ ៖

 • ប្រទេសកម្ពុជាបានជួបសង្ក្រាមជាងពីករទស្សវត្សរ៍( ២០ឆ្នាំ )
 • សង្គ្រាមបានផ្តល់នូវស្រ្តីមេម៉ាយ កុមារកំព្រា ជនពិការ
 • ធ្វើឲ្យខ្ចេចខ្ទាំនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត
 • ដើម្បីរកដំណោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្ត
 • ផ្តល់កម្លាំងចិត្តជូនប្រជារាស្រ្តខ្មែរ ។

បញ្ហាចិត្ត សង្គមរួមមាន៖

 • ភាពបាក់ស្បាត់
 • ភាពរន្ធត់
 • ភាពអស់សង្ឍឹម
 • ការភ័យខ្លាចក្នុងភាពរស់នៅ
 • បញ្ហាគ្រឿងញៀន ភាពក្រីក្រ
 • អស្ថេរភាពនៃ នយោបាយអសន្តិសុខ
 • អំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ ភាពអយុត្តិធម៌
 • បញ្ហាទាក់ទិនទៅនឹងអំពើរលួយ .... ។

១៤. ពន្យល់ពីការផ្តន្ទាទោស ចំពោះបទឧក្រិដ្ឋប្រល័យពូជសាសន៍គឺ៖

          ការវិនិច្ឆ័យទោសប្រព្រឹត្ត ទៅចំពោះករណីឧក្រិដ្ឋកម្ម ប្រល័យពូជសាសន៍មួយចំនួនតូចដែលជាលទ្ធផលនៃការបង្កើតតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ នៅក្នុងទស្សវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៩០ ។ ខណៈនៃការមកដល់ របស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០២ ពិភពលោកមានមូលដ្ឋាន និងសក្តានុពលក្នុងការនាំឧក្រិដ្ឋជនប្រល័យពូជសាសន៍  កាន់តែនាំច្រើនទៅកាន់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ។ ជាក់ស្តែងលោក សាដាម ហ៊ូស្សេន ជាមេដឹកនាំស៊ែប និងជាមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាពីកម្ពុជាពីឆ្នាំ១៩៧៥.១៩៧៨ ដេលត្រូវបាននិងកំពុងកាត់ទោសជាបន្តបន្ទាប់ពី បទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ ការធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងសាហាវឃោឃៅ ការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញខាងសាសនានិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ ។

១៥ .សហគមន៍ជនជាតិវៀតណាម ដែលនៅស្រុកខ្មែរបែងចែកជា៣ ក្រុមគឺ ៖​

 • ក្រុមទី១៖ ជនជាតិវៀតណាមមានកំណើននៅប្រទេសកម្ពុជាចេះនិយាយភាសាខ្មែរច្បាស់ ធ្លាប់បានរៀបអក្សរខ្មែរ ធ្វើការរដ្ឋឬជាពាណិជ្ជករ
 • ក្រុមទី២៖ ជនជាតិវៀតណាម ដែលភៀសខ្លួនមកកម្ពុជាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ១៩៧៩និង១៩៨៩ ដែលយកប្តីឬប្រពន្ធជាជនជាតិខ្មែរអាចនិយាយនិងសរសេរអក្សរខ្មែរបាន ។
 • ក្រុមទី៣៖ ជនជាតិវៀតណាម ដែលទើបនឹងចូលមកនិយាយភាសាខ្មែរបានតិចតួច ។ ពួកនេះច្រើនរកស៊ីនៅ ស្រុកខ្មែរ ដូចជាជាងសំណង់ជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់លក់ដូរតាមផ្សារ នេសាទត្រី និងរកស៊ីកំប៉ិកកំប៉ុងជាដើម ។


×

×

Tips to earn more points:

 • Get 2 point for each question.
 • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login