Point Center Login Help

ចង់ប្តូរការងារ ឬ កំពុងស្វែងរកការងារ​​ ផ្វើសារឥឡូវនេះ

សំនួរ

១. ការយល់ដឹងពីការងារអនាម័យមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជនយើង នៅមានកម្រិតនៅឡើយ ។ តើយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយវិធីណាខ្លះ ?

២. តើការអប់រំរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះ ? តើត្រូវដោះស្រាយដោយវិធីណាខ្លះ ?

៣. តើប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ឆ្លងផុតពីអនក្ខរភាពហើយឬនៅ ? ព្រោះអ្វី ?

៤. ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យអគ្គិសនីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ?

៥. តើរាជរដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយដូចម្តេចខ្លះ ?

៦. តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចគោលនយោបាយខាងលើនេះ ?​

ចម្លើយ

១. ការយល់ដឹងពីការងារអនាម័យមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជនយើង នៅមានកម្រិតនៅឡើយ ។ វិធានការដោះស្រាយ គឺរាជរដ្ឋាភិបាល ពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវខិតខំពង្រឹងបន្ថែមទៀត ពីការអប់រំអនាម័យមូលដ្ឋានដល់ប្រជាជនយើង ដោយការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ កាសែត ផ្ទាំងរូបភាព.... ។ ត្រូវខិតខំលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជន ដោយលុបបំបាត់ជាបណ្តើរៗនូវវិសមភាពចំពោះបម្រើបម្រាស់សេវាកម្មសង្គម និងមូលដ្ឋាន ។

២. ការអប់រំរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន ប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាវិសមភាពចំពោះការអប់រំដែលទាក់ទងទៅនឹងវិសមភាពទទួលការអប់រំតាមភេទ និងនៅតាមតំបន់ទីប្រជុំជន និងជនបទដែលបណ្តាលមកពីមូលហេតុសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណី និងមធ្យោបាយទៅកាន់សាលារៀន ។ ហើយដើម្បីអនុវត្តន៍គោលនយោបាយអបរំឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាព រាជរដ្ឋាភិបាល និងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានយកចិត្តទុកដាក់កសាងគ្រឹះស្ថានសិក្សាគ្រប់ភូមិសិក្សាទូទាំងប្រទេស និងខិតខំប្រមូលកុមារយុវជន ប្រជាជនឲ្យបានចូលរៀនគ្រប់ៗគ្នា ។

៣. ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ពុំទាន់ឆ្លងផុតពីអនក្ខរភាពនៅឡើយទេពីព្រោះ៖

 • មិនបានចូលរៀនតាំងពីបឋមសិក្សា
 • បោះបង់ចោលការសិក្សានាំមិកនូវការភ្លេចភ្លាំងអក្សរ
 • មិនបានចូលរៀនផ្នែកអនក្ខរកម្ម
 • ការងារអនក្ខរកម្មតាមភូមិឃុំ មានដំណើរការមិនល្អ
 • ជីវភាពប្រជាជនជួបការលំបាក
 • សាលារៀនស្ថិតនៅឆ្ងាយពីផ្ទះ និងខ្វះមធ្យោបាយមកសាលារៀន
 • កុមារនៅជួយការងារផ្ទះ ពិសេសកុមារី.... ។

៤. ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអគ្គិសនីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ។

៥. រដ្ឋាភិបាលមានគោលបំណងនយោបាយថាមពល ដែលមានភាពប្រាកដប្រជាដូចខាងក្រោម៖

 • ផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងទូទាំងប្រទេស តាមតម្លៃសមរម្យដែលអាចទទួលយកបាន
 • ធានាឲ្យមានការទុកចិត្ត និងស្ថិរភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គងថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើវិនិយោគ និងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិ
 • លើកទឹកចិត្តដល់ការប្រើប្រាស់ថាមពលដោយប្រសិទ្ធិភាព និងកាត់បន្ថយការប់ះពាល់បរិស្ថានដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់និងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល
 • បន្តជម្រុញឲ្យមានការចូលរួមវិនិយោគក្នុងវិស័យថាមពលពីផ្នែកឯកជន
 • បន្តជម្រុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យថាមពលកើតឡើងវិញ ។

៦. ដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចបាននូវគោលនយោបាយខាងលើ ក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល បាននិងកំពុងជម្រុញក្រុមវិនិយោគទាំងអស់ឲ្យខិតខំអនុវត្តន៍បន្តការសាងសងប្រភពផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី រោងចក្រអគ្គិសនីធ្យូងថ្ម និងជាពិសេសប្រភពវារីអគ្គិសនីដែលជាសក្កានុពលថាមពលធម្មជាតិនិងថាមពលកើតឡើងវិញ ។×

×

Tips to earn more points:

 • Get 2 point for each question.
 • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login