Point Center Login Help

ចង់ប្តូរការងារ ឬ កំពុងស្វែងរកការងារ​​ ផ្វើសារឥឡូវនេះ

សំណួរ

៦- តើដំណើរប្រព្រឹត្តនៃការកំណត់ជំហរផលិតផលមានប៉ុន្មានជំហាន ? អ្វី​ខ្លះ ?

៧- អ្វីទៅជាលក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផល ?

៨- តើដំណើរនៃការដាក់អត្តសញ្ញាណនៅលើផលិតផលទៅក្នុងផ្នត់គំនិតនៃអតិថិជនមានជំហានអ្វីខ្លះ ?

៩- តើសេវាកម្មឥទ្ធិពលលើទីផ្សារមានលក្ខណៈប៉ុន្មាន ? អ្វីខ្លះ ?

ចម្លើយ

៦- ដំណើរប្រព្រឹត្តនៃការកំណត់ជំហរផលិតផលមានដូចតទៅ ៖

 • ជំហានទី១​ ៖ គឺជាដំណើរស្រាវជ្រាវដើម្បីរកមើលថា តើលក្ខណៈ ឬផលប្រយោជន៍អ្វីដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះអតិថិជន ។ ដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការទំនាក់ទំនងអំពីជំហរផលិតផល (ឧទាហរណ៍ ការផ្សព្វផ្សាយអំពីផលប្រយោជន៍នៃផលិតផល) ត្រូវតែមើលទៅឃើញថាជាភាពគួរឲ្យចង់បាន និងភាពគួរឲ្យជឿជាក់ ។
 • ជំហានទី២ ៖ គឺដំណើរការវិភាគការប្រកួតប្រជែង និងស្វែងរកលក្ខណៈ ឬផលប្រយោជន៍ដែលផ្តល់ដោយផលិតផលរបស់គូប្រកួតប្រជែង ហើយពិនិត្យចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយនៃផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រៀបធៀបទៅនឹងផលិតផលដទៃ ។ ក្នុងការកំណត់ជំហរផលិតផលរបស់គេ ក្រុមហ៊ុនត្រូវខិតខំធ្វើឲ្យបានច្បាសលាស់នូវភាពប្លែកគ្នាពីផលិតផលដទៃ ។ ភាពខុសប្លែកគ្នានេះត្រូវតែផ្អែកលើសមត្ថភាពដោយឡែក និងភាពប្រសើរក្នុងការប្រកួតប្រជែងរបស់ក្រុមហ៊ុន ។
 • ជំហានទី៣ ៖ គឺកំណត់អត្ថប្រយោជន៍ដែលក្រុមហ៊ុនប្រាថ្នាផ្សព្វផ្សាយ ។ ការយកចិត្តទុកដាក់គឺ គួរតែនៅលើប្រយោជន៍សំខាន់មួយជាជាងការអះអាងច្រើនមុខពេកដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនច្រឡំ ។ ប្រសិនបើអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយគេគួរតែប្រាប់ពីភាពបំពេញ និងទំនាក់ទំនងគ្នា ។ ក្រុមហ៊ុនគួរកំណត់ជាក់លាក់នូវជំហរនៃផ្លាកផលិតផលឲ្យបាន និងនរណាជាងផ្លាស់ប្តូរវាជាញឹកញាប់ពេកដែលអាចធ្វើឲ្យអតិិថិជនច្រឡំ អំពីអ្វីដែលផ្លាកសញ្ញាតំណាងឲ្យវា​។
 • ជំហានទី៤ ៖ គឺផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានដឹងអំពីការកំណត់ជំហរទៅអតិថិជនគោលដៅរបស់វា ។ ការងារនេះត្រូវធ្វើឆ្លងតាមកម្មវិធីទំនាក់ទំនងម៉ាឃីធីង ការកំណត់ថ្លៃសមស្របការបែងចែកលក់ត្រឹមត្រូវការវេចខ្ចប់សមស្រប ។ ធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនូវការងារខាងលើនោះផលិតផលនឹងសម្តែងសកម្មភាពបានស្របតាមអ្វីដែលយើងអះអាង ។

៧- លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផល គឺជាលក្ខណៈដោយឡែកនៃផលិតផលនិយាយដល់ការនាំមកនូវប្រយោជន៍ដល់អតិថិជនពេលគេប្រើប្រាស់ ។ ការជ្រើសរើសលក្ខណៈពិសេសរបស់ផលិតផលត្រូវស្របជាមួយ និងជំហរដែលផលិតផលបានបំពាក់ ។

៨- ដំណើរនៃការដាក់អត្តសញ្ញាណនៅលើផលិតផលទៅក្នុងផ្នត់គំនិតនៃអតិថិជនមានជំហានដូចជា​៖

 • ជំហានទី១ ៖ នៃដំណើរការនេះគឺជ្រើសរើសយុទ្ធសាស្រ្តនៃការដាក់ផ្លាកសញ្ញាផលិតផល ។ ក្រុមហ៊ុន ឬអ្នកបែងចែកលក់ជាច្រើនមិនបានជ្រើសរើស និងដាក់ផ្លាកសញ្ញាឲ្យផលិតផលរបស់គេទេ ។ យុទ្ធសាស្រ្តនេះអាចសមស្របសម្រាប់ផលិតផល ជាទំនិញសម្រាប់បម្រើមុខងារជាមូលដ្ឋានមួយចំនួន ដែលពិបាករកឲ្យបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ដោយឡែកអាចរៀបចំជាគម្រោងបាន ។ ប្រការមួយផ្សេងទៀតក្នុងការផ្តល់ផ្លាកសញ្ញាទៅឲ្យផលិតផលនៅពេលគេជឿជាក់ថាផលិតផលនីមួយៗ អាចលក់នូវផលប្រយោជន៍ដោយឡែក ហើយផ្លាកសញ្ញាជួយបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នោះ ។ ប្រការមួយផ្សេងទៀត គឺគេប្រើ Umbrella brand name សម្រាប់ក្រុមផលិតផលនៅពេលគេជឿលើសញ្ញាដែលមានឈ្មោះល្បី (Well know brand name) អាចបែងចែកដាក់ទៅឲ្យផលិតផលផ្សេង ។ Umbrella brand name អាចជាឈ្មោះសាជីវកម្ម ឬការជ្រើសរើសដោយឡែកនៃឈ្មោះគ្រួសារ ។
 • ជំហានទី២ ៖ ក្នុងដំណើរការដាក់ផ្លាកសញ្ញាផលិតផល គឺការជ្រើសរើសផ្លាកសញ្ញា ។ ការជ្រើសរើសផ្លាកសញ្ញាគួរតែស្រួលចាំ ងាយនឹក មានភាពដោយឡែក នឹងបង្ហាញឲ្យឃើញនូវគំនិតមួយចំនួនអំពីផលប្រយោជន៍របស់ផលិតផល ។
 • ជំហានទី៣ ៖​ គឺការបង្កើតនូវកញ្ចប់នៃផ្លាកសញ្ញាដែលរួមមានការប្រើប្រាស់សមស្រប ដើម្បីផ្តល់នូវអត្តសញ្ញាណកម្មដោយឡែកសម្រាប់ផលិតផល ការវេចខ្ចប់ និងការបរិយាយលើកញ្ចប់ផលិតផល បម្រើនូវការងារជាដំបូងត្រូវទាក់ទាញអតិថិជនចំពោះផលិតផល ។

ការវេចខ្ចប់ បម្រើការការពារផលិតផល និងភាគផ្សំវាពីការកំពប់ និងការបំផ្លាញ ហើយព្រមជាមួយនោះវាជួយអតិថិជនក្នុងការងាយបើកប្រើប្រាស់ផងដែរ ។ ការវេចខ្ចប់ក៏មានឥទ្ធិពលផងដែរក្នុងការបែងចែកលក់ និងលក់រាយ ព្រោះបើផលិតផលមិនខ្ចប់នាំឲ្យពិបាកក្នុងការស្តុក និងគរទុក ។

ការបរិយាយលើកញ្ចប់ គឺផ្តល់ព័ត៌មានជាមូលដ្ឋានផ្គួបផ្សំជាមួយផលិតផល ។ ការនេះជួយអន្ទងអតិថិជនឲ្យទិញផលិតផលព្រមជាមួយនោះវាស្របនឹងការទាមទាររបស់មាត្រាច្បាប់ផងដែរ​ ។ សំបកវេចខ្ចប់ និងការបរិយាយនៅលើកញ្ចប់ត្រូវគូសគ្រោងឲ្យបានម៉ត់ចត់ ។

៩- សេវាកម្មឥទ្ធិពលលើទីផ្សារមានលក្ខណៈដូចជា ៖

 • លក្ខណៈទី១ ៖ ភាពរូបិយ ។ សេវាមិនអាចឲ្យយើងពិនិត្យរូបសាស្រ្ត ភ្លក់រសជាតិ ហិតក្លិន ឬប៉ះមើលបានទេ ។ អតិថិជនតែងតែស្វែងរកសញ្ញា ឬភស្តុតាងនៃសេវាកម្មល្អៗដូចជាពិនិត្យការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ ឬការលេចឡើងផ្នែកខាងក្រៅរបស់មនុស្សដែលផ្តល់សេវា ។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកម៉ាឃីធីង ដែលត្រូវគ្រប់គ្រងរបស់អរូបិយទាំងនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ។ ដោយសារតែសេវាជារបស់អរូបិយអតិថិជនប្រើវាតែងតែចំណុះឲ្យការបញ្ជា ឬប្រាប់ព័ត៌មានពីមិត្តភក្តី ឬញាតិមិត្ត ។ ដូច្នេះជាប្រការសំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នកម៉ាឃីធីង គឺបម្រើអតិថិជនឲ្យបានល្អ ហើយមើលឲ្យបានជាក់ថា តើគេពេញចិត្តហើយឬនៅពេលនោះគេនឹងផ្សព្វផ្សាយភាពល្អពីមាត់មួយទៅមាត់មួយ ។ Symbols ពាក្យស្លោក (Slogans) គួរតែត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីលក្ខណៈរបស់វា​ ។
 • លក្ខណៈទី២ ៖ នៃសេវាគឺមិនអាចផ្តល់គ្នាបាន និងមិនស្ថិតស្ថេរ ។ សេវាតែងតែអាចសម្តែងបានតែពេលដែលការប្រគល់ និងការទទួលសេវាកើតឡើងព្រមគ្នា ពោលគឺសេវាមិនអាចស្តុកបានទេ ។​ ប្រសិនបើមានអតិថិជនច្រើនហើយអ្នកផ្តល់សេវាតិច ហើយអតិថិជនមិនអាចរងចាំ ឬមកម្តងទៀតនៅថ្ងៃក្រោយទេ នោះយើងនឹងបាត់បង់អតិថិជនទាំងនេះ ។ តែប្រសិនបើអ្នកផ្តល់សេវាច្រើន ហើយអតិថិជនតិចនោះបុគ្គលិកមួយចំនួនត្រូវជួលមកឥតប្រយោជន៍ ព្រោះមិនបានធ្វើអ្វីទាំងអស់ ។ យើងត្រូវខិតខំបន្ស៊ីផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការ ។ ការងារនេះអាចធ្វើទៅបានឆ្លងតាមការធ្វើផែនការល្អ និងព្យាការណ៍ដោយប្រសិទ្ធិភាព ។
 • លក្ខណៈទី៣ ៖ នៃេសវាគឺភាពផ្លាស់ប្តូរប្រែប្រួល ។ ជានិច្ចជាកាលសេវាត្រូវដំណើរការដោយមនុស្ស ហើយគុណភាពរបស់សេវាមានការប្រែប្រួលខ្ពស់ ។ ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពក្នុងផលិតផលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ គឺជាក់លាក់៩ខែ និងតឹងរឹង ហើយកត់សម្គាល់ឃើញបើសឹងតែគ្មានភាពល្អៀងក្នុងផលិតផល ។ ចំពោះការផ្តល់សេវាវិញ ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពនៅតែជាការលំបាកនៅឡើយ ។ និយោជិកផ្សេងគ្នានៅក្រុមហ៊ុនមួយ អាចផ្តល់សេវាកម្រិតខុសគ្នាយោងទៅតាមអាកប្បកិរិយា ភាពចង់ធ្វើ និងសម្បទា ។ និយោជិកម្នាក់អាចផ្តល់នូវកម្រិតសេវាខុសគ្នានៅពេលខុសគ្នា ចំណុះលើភាពមិនស្រួលចិត្ត កម្រិតថាមពល និងស្ថានភាពគ្រួសារ ។

វិធីមួយដើម្បីជំនះបញ្ហាប្រែប្រួល គឺធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មសេវា ឬចំរុះម៉ាស៊ីនជាមួយនឹងមនុស្សឲ្យបានតាមផែនការដែលអាចធ្វើទៅបាន ។ ក្រុមហ៊ុនត្រូវខិតខំជ្រើសរើសមនុស្សតាមការជ្រើសរើសមនុស្សដោយប្រុងប្រយ័ត្ន និងហ្វឹកហាត់ឲ្យបានល្អ ហើយក្រុមហ៊ុនអាចបន្តជំរុញលើកទឹកចិត្តនិយោជិកតាមរយៈការផ្តល់រង្វាន់ ហើយក្រុមហ៊ុនក៏អាចត្រួតពិនិត្យកម្រិតគុណភាពនៃសេវា និងការពេញចិត្តរបស់អតិថិជនឆ្លងតាមការលើកសំណូមពររបស់អតិថិជន ការផ្តល់យោបល់ត្រលប់ និងការតវ៉ាពីអតិថិជនក៏ដូចជាការស្រាវជ្រាវម៉ាឃីធីងផងដែរ ។×

×

Tips to earn more points:

 • Get 2 point for each question.
 • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login