Point Center Login Help

ចង់ប្តូរការងារ ឬ កំពុងស្វែងរកការងារ​​ ផ្វើសារឥឡូវនេះ

Answer 1


user icon
ទីផ្សារ
2019-08-09 09:44

ជំហានដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវ Marketing មានដូចជា​ ៖

  • ជំហានទី១ កំណត់គោលដោនិងបង្កើនដែនកំណត់អំពីអ្វីត្រូវប្រតិបត្តិ

នៅចំណុចចាប់ផ្តើមនៃគម្រោងស្រាវជ្រាវ Marketing ផ្សេងៗគឺមាន៣ករណីដែលត្រូវអនុវត្តន៍

- ការកំណត់បញ្ហា Marketing ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយការស្រាវជ្រាវ

- ការបញ្ជាក់ពីគោលដៅព័ត៌មានដែលនឹងបង្ហាញពីបញ្ហាទាំងនេះ

- ការបង្កើតដែនកំណត់ប្រតិបត្តិទូទៅក្នុងការស្រាវជ្រាវដូចជា​ ថវិកា កាលវិភាគ ទម្រង់របាយការណ៍ និងការចាត់ចែងអាជីវកម្ម ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត គោលបំណងទូទៅនៃការស្រាវជ្រាវ គោលដៅច្បាស់លាស់ ពេលណាត្រូវប្រតិបត្តិ និងចំណាយថ្លៃដើមប៉ុន្មានត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ ។

  • ជំហានទី២ ជ្រើសរើសប្រភពទិន្នន័យ

ការកត់សម្គាល់ហើយព័ត៌មានអាចបានមកពីបណ្តាប្រភពជាច្រើនរួមមានការទំនាក់ទំនងមិនជាផ្លូវការ ការស្រាវជ្រាវនៅបណ្តាល័យ ការស្រាវជ្រាវពី Internet ការស្ទាបស្ទង់ ការពិភាក្សាជាក្រុម និងការពិសោធន៍ផ្សេងៗ ។ បណ្តាប្រភពទិន្នន័យទាំងនេះមានភាពខ្លាំង និងភាពខ្សោយ និងពីប្រភពផ្សេងទៀតគឺសម្រាប់គម្រោងផ្សេងទៀត ។ អ្នកត្រូវកំណត់គោលដៅប្រភពណាដែលល្អបំផុតសម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវរបស់អ្នក ។

  • ជំហានទី៣ គ្រោងនិងអនុវត្តន៍ទម្រង់ប្រមូលទិន្នន័យ

ជំហានបន្ទាប់នៅក្នុងដំណើរការស្រាវជ្រាវ គឺការរៀចំនិងអនុវត្តន៍ទម្រង់ប្រមូលទិន្នន័យច្បាស់លាស់ ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកពិចារណាទៅលើសំណួរស្រាវជ្រាវដោយឡែកត្រូវបានឆ្លើយយ៉ាងល្អបំផុតដោយសារការស្ទាបស្ទង់អតិថិជន អ្នកត្រូវតែរៀបចំទម្រង់បែបស្ទាបស្ទង់ សរសេរនូវកម្រងសំណួរ និងកំណត់ប៉ាន់គំរូនៃអតិិថិជនត្រូវសម្ភាសន៍ ។

  • ជំហានទី៤ ការវិភាគទិន្នន័យ

នៅពេលទិន្នន័យត្រូវបានប្រមូលសម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវ Marketing ជំហានបន្ទាប់គឺការវិភាគទិន្នន័យសម្រាប់គោលបំណងឈានទៅរកការសន្និដ្ឋាន ។ គោលបំណងនេះត្រូវរក្សាទុកនៅក្នុងចិត្តនៃដំណើរការស្រាវជ្រាវ Marketing ។ មុននឹងឈានដល់ដំណាក់កាលវិភាគទិន្នន័យអ្នកគួរតែមានផែនការអំពីគម្រោងរបស់អ្នកដោយយោងទៅតាមលំដាប់លំដោយដែលយើងបានគ្រោងទុកនោះ គឺជាការបង្កើតឡើងនូវបញ្ហា Marketing ដែលអ្នកមានបំណងស្រាវជ្រាវរុករក ការកំណត់ព័ត៌មានដែលអ្នកនឹងត្រូវការ ដើម្បីបញ្ជាក់ពីបញ្ហាការកំណត់មធ្យោបាយមួយ ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាននិងសម្រេចចិត្តទៅលើរបៀបអ្នកនឹងវិភាគព័ត៌មានដែលបានប្រមូល ។ ពេលដែលអ្នកឈានទៅដល់ដំណាក់កាលវិភាគ អ្នកគួរតែអនុវត្តន៍នូវផែនការរបស់អ្នក មិនត្រូវចាប់ផ្តើមភ្លាមៗ និងពិចារណា តើខ្ញុំអាចវិភាគទិន្នន័យទាំងនេះតាមរបៀបណា​ ។

  • ជំហានទី៥ ការបង្ហាញលទ្ធផល

ដោយហេតុថាអ្នកស្រាវជ្រាវទីផ្សារ តែងតែមិនមែនជាអ្នកដែលប្រើប្រាស់នូវលទ្ធផលដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ។ ដំណើរការស្រាវជ្រាវជំហានចុងក្រោយបន្ទាប់ពីវិភាគទិន្នន័យ ។ នេះជាការបង្ហាញលទ្ធផល (នឹងសកម្មភាពអនុសាសន៍ប្រសិនបើត្រូវការ) ដល់អ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ។ ដំណើរការស្រាវជ្រាវផ្នែកនេះ​ពណ៌នាអំពីរបៀបសរសេររបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវ និងរបៀបអំពីការបង្ហាញលទ្ធផលការស្រាវជ្រាវ ។ អ្នកគួរដឹងអំពីអ្វីដែលត្រូវសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវ របៀបគ្រប់គ្រងរបាយការណ៍ អ្វីត្រូវបង្ហាញនៅក្នុងការបង្ហាញលទ្ធផលស្រាវជ្រាវ និងរបៀបគ្រប់គ្រងរបាយការណ៍ អ្វីត្រូវបង្ហាញលទ្ធផលស្រាវជ្រាវ និងរបៀបអំពីការបង្ហាញដើម្បីទទួលជោគជ័យ ។


Login or Register to Share Login

×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login